Skip to main content

2006-12-09 Dai Hi Shin Dharani


Published December 9, 2006


Dai Hi Shin Dharani
-------------------
NAMU KARA TAN NO TORA YA YA NAMU ORI YA BORYO KI CHI SHIFU RA YA FUJI SATO BO YA MOKO SATO BO YA MO KO KYA RUNI KYA YA EN SA HARA HA EI SHU TAN NO TON SHA NAMU SHIKI RI TOI MO ORI YA BORYO KI CHI SHIFU RA RIN TO BO NA MU NO RA KIN JI KI RI MO KO HO DO SHA MI SA BO O TO JO SHU BEN O SHU IN SA BO SA TO NO MO BO GYA MO HA TE CHO TO JI TO EN O BO RYO KI RU GYA CHI KYA RYA CHI I KIRI MO KO FUJI SA TO SA BO SA BO MO RA MO RA MO KI MO KI RI TO IN KU RYO KU RYO KE MO TO RYO TO RYO HO JA YA CHI MO KO HO JA YA CHI TO RA TO RA CHIRI NI SHIFU RA YA SHA RO SHA RO MO MO HA MO RA HO CHI RI U KI U KI SHI NO SHI NO ORA SAN FURA SHA RI HA ZA HA ZA FURA SHA YA KU RYO KU RYO MO RA KU RYO KU RYO KI RI SHA RO SHA RO SHI RI SHI RI SU RYO SU RYO FUJI YA FUJI YA FUDO YA FUDO YA MI CHIRI YA NORA KIN JI CHIRI SHUNI NO HOYA MONO SOMO KO SHIDO YA SOMO KO MOKO SHIDO YA SOMO KO SHIDO YU KI SHIFU RA YA SOMO KO NORA KIN JI SOMO KO MO RA NO RA SOMO KO SHIRA SU OMO GYA YA SOMO KO SOBO MOKO SHIDO YA SOMO KO SHAKI RA OSHI DO YA SOMO KO HODO MOGYA SHIDO YA SOMO KO NORA KIN JI HA GYARA YA SOMO KO MO HORI SHIN GYARA YA SOMO KO NAMU HARA TAN NO TORA YA YA NAMU ORI YA BORYO KI CHI SHIFU RA YA SOMO KO SHITE DO MODO RA HODO YA SO MO KO


Run time 4:44

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Greg Fain
65
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Jeffrey Schneider
130
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Myo Lahey
164
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Myo Lahey
234
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Myo Lahey
163
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Myo Lahey
89
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Myo Lahey
108
0
0
Hartford Street Zen Center: Dharma Talks
by Reverend Myo Lahey
112
0
0